70 rocznica Zbrodni Wołyńskiej, 6 września 2013 r.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił obcho­dy 70-tej rocz­ni­cy Zbrod­ni Wołyń­skiej, któ­re odby­ły się w pią­tek 6 wrze­śnia w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie.

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia byli: Sto­wa­rzy­sze­nie Upa­mięt­nie­nia Ofiar Zbrod­ni Ukra­iń­skich Nacjo­na­li­stów w Gło­go­wie oraz MOK w Gło­go­wie.

Gale­ria zdjęć — fot. Jerzy Popiel