Kampania “Aktywny Senior”

Miło nam poin­for­mo­wać, że dyry­gent­ka nasze­go chó­ru pani Basia Walen­dzik jest jed­ną z boha­te­rek kam­pa­nii “Aktyw­ny Senior” reali­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Lokal­nych Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży SZANSA, współ­fi­nan­so­wa­nej ze środ­ków Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.

Pro­jekt ma na celu zak­ty­wi­zo­wa­nie osób po 60 roku życia oraz zaan­ga­żo­wa­nie ich w dzia­łal­ność na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej.

Wię­cej infor­ma­cji na temat kam­pa­nii na stro­nie http://aktywnysenior.glogow.pl/