Miesiąc: czerwiec 2013

Msza święta, 23 czerwca 2013 r.

23 czerw­ca o godz. 12:30 odby­ła się msza świę­ta, w któ­rej uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni księ­ża i sio­stry zakon­ne pocho­dzą­cy i pra­cu­ją­cy w para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

W mszy świę­tej uczest­ni­czył rów­nież chór Beati Can­to­res.

Uroczystości dziękczynne, 8 czerwca 2013 r.

8 czerw­ca o godz. 11:00 przy gło­gow­skiej kole­gia­cie odby­ły się uro­czy­sto­ści dzięk­czyn­ne za beaty­fi­ka­cję pra­ła­ta Luigi Nova­re­se.
Mszę świę­tą pod prze­wod­nic­twem abp. Zyg­mun­ta Zimow­skie­go, Prze­wod­ni­czą­ce­go Papie­skiej Rady ds. Służ­by Zdro­wia i Dusz­pa­ster­stwa Cho­rych uświet­nił chór Beati Can­to­res oraz Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi “Gło­gów”

Wizytacja kanoniczna, 2 czerwca 2013 r.

W nie­dzie­lę, 2 czerw­ca roz­po­czę­ła się kano­nicz­na wizy­ta­cja dusz­pa­ster­ska para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski ordy­na­riu­sza naszej die­ce­zji ks. bpa dr Ste­fa­na Reg­mun­ta.
O godz. 12:30 odby­ła się uro­czy­sta msza świę­ta pod prze­wod­nic­twem księ­dza bisku­pa, któ­rą uświet­nił chór Beati Can­to­res.