Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja o godz. 12:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odby­ła się uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa oraz z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja, któ­rą uświet­ni­li: chór Beati Can­to­res i Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi “Gło­gów”.

Uro­czy­sto­ści prze­wod­ni­czył biskup Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej ksiądz Ste­fan Reg­munt.

Nato­miast o godz. 17:00 odbył się kon­cert “Witaj Majo­wa Jutrzen­ko” pod­czas któ­re­go wystą­pił chór Beati Can­to­res.

Por­tal Życie Para­fii — gale­ria zdjęć — msza św.

Por­tal Życie Para­fii — gale­ria zdjęć — kon­cert