WIELKANOC 2013

Chór Beati Can­to­res uświet­nił mszę św. Wie­cze­rzy Pań­skiej, któ­ra odby­ła się o godz. 18:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Nato­miast w nie­dzie­lę o godz. 6:00 uczest­ni­czył w pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej i mszy św.