Inaugracja obchodów 25 lecia parafii, 2 luty 2013 r.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę św. inau­gu­ru­ją­cą obcho­dy 25 rocz­ni­cy ery­go­wa­nia para­fii pw. Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się 2 lute­go o godz. 11:00.
Mszy prze­wod­ni­czył dłu­go­let­ni pro­boszcz para­fii, zało­ży­ciel nasze­go chó­ru ksiądz pra­łat Ryszard Dobro­ło­wicz.

Gale­ria zdjęć z por­ta­lu Życie Para­fii