Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013

W nie­dzie­lę 13 stycz­nia odbył się 21 Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy.

Z tej oka­zji chór Beati Can­to­res wystą­pił w Cho­bień­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry o godz. 17:00 z kon­cer­tem kolęd.

Orga­ni­za­to­ra­mi akcji byli: Cho­bień­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, Sto­wa­rzy­sze­nie „Cho­bie­nia Od Nowa”, Zespół Szkol­no-Przed­szkol­ny w Cho­bie­ni oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­to­we „Odra Cho­bie­nia”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂