Wsparcie Fundacji Polska Miedź dla SILESII CANTAT

13 paź­dzier­ni­ka 2012 r. odby­ła się pią­ta jubi­le­uszo­wa edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro cła­wiu.

Przed­się­wzię­cie to nie mogło­by się odbyć gdy­by nie wspar­cie jakie­go udzie­li­ła Orga­ni­za­to­rom Festi­wa­lu Fun­da­cja Pol­ska Miedź, obej­mu­jąc Mece­nat nad tym wyda­rze­niem oraz prze­ka­zu­jąc daro­wi­znę w wyso­ko­ści 10.000 zł, któ­ra zosta­ła roz­dy­spo­no­wa­na na wie­le poszcze­gól­nych, waż­nych dzia­łań orga­ni­za­cyj­nych w reali­za­cji pro­jek­tu Festi­wa­lu, mię­dzy inny­mi na nagro­dy dla zwy­cięz­ców.

Festi­wal SILESIA CANTAT jest jed­nym z trzech festi­wa­li chó­ral­nych na Dol­nym Ślą­sku i sta­no­wi jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń tego typu w zachod­niej Pol­sce, przez co z roku na rok uczest­ni­czy w nim coraz wię­cej zespo­łów i chó­rów. W dotych­cza­so­wych pię­ciu edy­cjach Festi­wa­lu uczest­ni­czy­ło 49 chó­rów z 30 miast, w tym z Miń­ska na Bia­ło­ru­si. W tego­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział 17 chó­rów z całe­go kra­ju – od Świ­no­uj­ścia i Szcze­ci­na, przez Gdańsk, War­sza­wę, Wągro­wiec, Knu­rów na Ślą­sku, Kłodz­ko, Legni­cę i Wro­cław, aż po Zie­lo­ną Górę i Mię­dzy­rzecz. Po kil­ku­go­dzin­nych prze­słu­cha­niach, Jury zło­żo­ne ze znaw­ców muzy­ki chó­ral­nej z uczel­ni ze Szcze­ci­na, Pozna­nia i War­sza­wy posta­no­wi­ło nagro­dzić i wyróż­nić 10 chó­rów przy­zna­jąc im nagro­dy rze­czo­we oraz oko­licz­no­ścio­we dyplo­my i sta­tu­et­ki. Zdo­byw­cą głów­nej nagro­dy Festi­wa­lu — GRAND PRIX został Chór Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie pod dyrek­cją pani Syl­wii Fabiań­czyk-Makuch.

Orga­ni­za­to­rzy ode­bra­li wie­le sygna­łów, że Festi­wal oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem, zarów­no pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym, a przede wszyst­kim arty­stycz­nym, a uczest­ni­czą­cy w nim chó­rzy­ści, wyje­cha­li z Gło­go­wa zado­wo­le­ni i peł­ni pozy­tyw­nych wra­żeń wró­ci­li do domów roz­sła­wia­jąc nasze mia­sto w całym kra­ju.

Suk­ce­su tego nie było­by gdy­by nie pomoc i wspar­cie jakie­go udzie­li­ła Fun­da­cja Pol­ska Miedź.