PODSUMOWANIE 2012 roku

Rok 2012 już za nami. Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 27 roku jego ist­nie­nia.

Wystę­po­wa­li­śmy 30 razy, głów­nie w Gło­go­wie m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski, na inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu — Zamiej­sco­wym Ośrod­ku Dydak­tycz­nym w Gło­go­wie, a tak­że pod­czas uro­czy­sto­ści z oka­zji Dnia Hut­ni­ka w gło­gow­skiej kole­gia­cie. W stycz­niu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­cert kolęd „Betle­jem­ska Noc” pod­czas któ­re­go wystą­pi­li tak­że akto­rzy z Teatru Inter­me­dium dzia­ła­ją­ce­go przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie, a w czerw­cu zapro­si­li­śmy gło­go­wian na kon­cert „Can­ta­te Deo”. Uczest­ni­czy­li­śmy tak­że w uro­czy­sto­ściach Pere­gry­na­cji Obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go pre­zen­tu­jąc POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże. W grud­niu tra­dy­cyj­nie już z oka­zji Bar­bór­ki zapew­ni­li­śmy opra­wę muzycz­ną mszy świę­tej odpra­wio­nej w inten­cji pra­cow­ni­ków KGHM Pol­ska Miedź S.A. Oddział Zakła­dy Gór­ni­cze “Rud­na”.

Wystę­po­wa­li­śmy tak­że w innych miej­sco­wo­ściach i regio­nach kra­ju. Dwu­krot­nie kon­cer­to­wa­li­śmy w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim w kate­drze pod­czas świę­ceń bisku­pich ks. Tade­usza Lityń­skie­go oraz wzię­li­śmy udział w kon­cer­cie z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści „Zaszum nam Pol­sko”. Wystą­pi­li­śmy rów­nież w Prze­mko­wie pod­czas VII Prze­glą­du Chó­rów i Orkiestr Dętych we Wrzo­so­wej Kra­inie, a tak­że w Trzeb­ni­cy, Cho­bie­ni i Połu­pi­nie koło Kro­sna Odrzań­skie­go.

W sierp­niu człon­ko­wie chó­ru Beati Can­to­res uczest­ni­czy­li w Mię­dzy­na­ro­do­wych Warsz­ta­tach Wokal­no-Chó­ral­nych „Tak brzmi Nowe Warp­no” w Nowym Warp­nie (woj. zachod­nio­po­mor­skie), pod­czas któ­rych dali kil­ka wystę­pów w Nowym Warp­nie i Jasie­ni­cy.

Jed­nak­że naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem ubie­głe­go roku dla nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia była orga­ni­za­cja V Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012, któ­ry odbył się 13 paź­dzier­ni­ka w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry. Do udzia­łu w tym wyda­rze­niu zgło­si­ło się 17 chó­rów i zespo­łów wokal­nych z całe­go kra­ju. Zdo­byw­cą GRAND PRIX został Chór Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie pod dyrek­cją pani Syl­wii Fabiań­czyk-Makuch.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Pla­nu­je­my kolej­ne kon­cer­ty i wystę­py (w tym w naj­bliż­szym cza­sie kon­cert kolęd i pasto­ra­łek).

Już teraz zapra­sza­my na nasze kon­cer­ty 🙂