POP Oratorium, 2 grudnia 2012 r.

W nie­dzie­lę, 2 grud­nia br. o godz. 20:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże w wyko­na­niu chó­ru Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik. Ponad­to wystą­pi­li: Joan­na Łuczyń­ska — recy­ta­cje oraz Domi­nik Mąko­sa — for­te­pian.

Kon­cert odbył się z oka­zji uro­czy­sto­ści Pere­gry­na­cji Obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go