Barbórka msza św., 25 listopada 2012 r.

W dniu 25 listo­pa­da 2012 r. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę św. odpra­wio­ną w inten­cji gór­ni­ków w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.