Odpust w Połupinie, 18 listopada 2012 r.

Chór Beati Can­to­res 18 listo­pa­da 2012 r. uświet­nił uro­czy­stą odpu­sto­wą mszę św. w koście­le pw. Bł. Karo­li­ny Kóz­ki w Połu­pi­nie koło Kro­sna Odrzań­skie­go.