V Koncert Patriotyczny w Katedrze Gorzowskiej, 10 listopada 2012 r.

10 listo­pa­da o godz. 19:00 w kate­drze w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim odbył się kon­cert patrio­tycz­ny z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści pt. “Zaszum nam, Pol­sko”.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli: ks. Witold Andrze­jew­ski, Adam Bał­dych, Sta­ni­sław Deja, ks. Andrzej Har­den, ks. Woj­ciech Jurek, Boże­na Pomy­ka­ła-Kuku­row­ska, Dawid Tro­czew­ski, Maciej Wró­blew­ski, Kwar­tet Smycz­ko­wy im. H. M. Górec­kie­go oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik.

Patro­nat nad wyda­rze­niem obję­li: Ordy­na­riusz Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej ks. biskup dr Ste­fan Reg­munt oraz pre­zy­dent Mia­sta Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go pan Tade­usz Jędrzej­czak.