Miesiąc: październik 2012

SILESIA CANTAT 2012 za nami

Sza­now­ni Pań­stwo !

V Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012 prze­szedł do histo­rii.

Do Gło­go­wa przy­je­cha­ło 17 chó­rów i zespo­łów wokal­nych z całej Pol­ski.

Pro­to­kół z posie­dze­nia Jury znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.

Orga­ni­za­to­rzy — Sto­warz­sze­nie Chór Beati Can­to­res, Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz PZCHiO Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim, któ­rzy wspar­li to olbrzy­mie przed­się­wzię­cie.

Dzię­ku­je­my tak­że mediom, któ­re spra­wo­wa­ły patro­nat medial­ny nad Festi­wa­lem: TV Master, Radio Plus Gło­gów, Radio Elka, Tyh­god­nik Gło­gow­ski, Głos Gło­go­wa, Gaze­ta Lubu­ska, Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny glogow.info.pl, por­tal TutajGLOGOW.pl oraz por­tal glogowMIX.pl.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kich chó­rom — uczest­ni­kom Festi­wa­lu za przy­ję­cie zapro­sze­nia do Gło­go­wa, czę­sto za wie­lo­go­dzin­ną podróż z róż­nych zakąt­ków nasze­go kra­ju, za trud i wysi­łek jaki wkła­da­cie w codzien­ną cięż­ką pra­cę nad reper­tu­arem.
Dzię­ku­je­my za wspa­nia­łe dozna­nia arty­stycz­ne jaki­mi nas i słu­cha­czy obda­rzy­li­ście, a tak­że za fan­ta­stycz­ną atmos­fe­rę, któ­rą stwo­rzy­li­ście.
Już teraz zapra­sza­my do udzia­łu w kolej­nym Festi­wa­lu.

GALERIE ZDJĘĆ Z FESTIWALU:

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Gaze­ta Lubu­ska

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, fot. Jerzy Popiel

V Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2012

plakatsc

Miło nam poin­for­mo­wać, iż 13 paź­dzier­ni­ka br.Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie odbę­dzie się V jubi­le­uszo­wy Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012.

Już teraz zapra­sza­my chó­ry ama­tor­skie z całe­go kra­ju do uczest­nic­twa w tym wyda­rze­niu.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu, w tym przede wszyst­kim Regu­la­min uczest­nic­twa znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.

Dzi­siaj wystar­to­wał tak­że ofi­cjal­ny pro­fil Festi­wa­lu SILESIA CANTAT na por­ta­lu Face­bo­ok. Ser­decz­nie zapra­sza­my.