Miesiąc: sierpień 2012

Warsztaty chóralne w Nowym Warpnie, 13–19 sierpnia br.

Chór Beati Can­to­res był jed­nym z uczest­ni­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych Warsz­ta­tów Wokal­no-Chó­ral­nych, któ­re odby­ły się w dniach 13–19 sierp­nia br. w Nowym Warp­nie. Uczest­ni­ka­mi warsz­ta­tów było ponad­to 5 chó­rów z Pol­ski i Nie­miec.

Pod­czas poby­tu w Nowym Warp­nie, chó­rzy­ści uczet­sni­czy­li w pró­bach i zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez wykła­dow­ców i peda­go­gów — prof. Zbi­gnie­wa Sza­blew­skie­go, mgr Ewy Sze­re­dy oraz dr Iwo­ny Wiśniew­skiej-Sala­mon. Ponad­to odby­ło się kil­ka kon­cer­tów w oko­licz­nych miej­sco­wo­ściach.

Chór Beati Can­to­res w ramach warsz­ta­tów uświet­nił mszę św. w koście­le pw. św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła w Jasie­ni­cy oraz dał krót­ki kon­cert.

Orga­ni­za­to­ra­mi warsz­ta­tów byli: Gmi­na Nowe Warp­no, Sto­wa­rzy­sze­nie Razem, Zespół Wokal­ny Ako­la­da oraz Chór Kame­ral­ny Zachod­nio­po­mor­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gicz­ne­go w Szcze­ci­nie.

Patro­nat nad tym wyda­rze­niem objął Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skie­go.

Wię­cej infor­ma­cji o warsz­ta­tach oraz gale­ria zdjęć na stro­nie Urzę­du Mia­sta Nowe Warp­no oraz na pro­fi­lu chó­ru na por­ta­lu Face­bo­ok.

Repor­taż o warsz­ta­tach “Tak brzmi Nowe Warp­no”.