VII Przegląd Chórów, Przemków, 24 czerwca br.

W nie­dzie­lę, 25 czerw­ca br. chór Beati Can­to­res wystą­pił pod­czas VII Prze­glą­du Chó­rów i Orkiestr Dętych we Wrzo­so­wej Kra­inie, któ­ry odbył się w Prze­mko­wie.

Prze­gląd orga­ni­zo­wa­ny jest przez Lokal­ną Gru­pę Dzia­ła­nia — Wrzo­so­wa Kra­ina.