Święcenia biskupie, Gorzów Wlkp., 16 czerwca br.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stość świę­ceń bisku­pich ks. pra­ła­ta Tade­usza Lityń­skie­go, któ­re odby­ły się 16 czerw­ca br. o godz. 11:00 w kate­drze gorzow­skiej.

Wię­cej infor­ma­cji TUTAJ.