Msza za hutników, 6 maja 2012

6 maja br. w gło­gow­skiej kole­gia­cie odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta Msza Św. w inten­cji wszyst­kich hut­ni­ków i ich rodzin, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. biskup Ste­fan Reg­munt.

Uro­czy­stość uświet­ni­li chór Beati Can­to­res oraz Orkie­stra Dęta Huty Mie­dzi Gło­gów.

Gale­ria zdjęć — miedziowe.pl