Odpust parafialny, 3 maja 2012

Jak corocz­nie, chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, któ­re odby­ły się 3 maja br. o godz. 12:30.