Koncert “Betlejemska Noc”, 2 lutego 2012

2 lute­go br. o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert “Betle­jem­ska Noc” pod­czas któ­re­go wystą­pi­li: chór BEATI CANTORES, dyry­gent Bar­ba­ra Walen­dzik oraz TEATR INTERMEDIUM dzia­ła­ją­cy przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie, przy­go­to­wa­nie Elż­bie­ta Bock-Łuczyń­ska.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Mate­ria­ły pra­so­we:

GlogowMIX.pl — gale­ria zdjęć

GlogowMIX.pl — mate­riał video

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny — gale­ria zdjęć

Rela­cja z kon­cer­tu na por­ta­lu TutajGlogow.pl

Plakat Betlejemska Noc