Miesiąc: styczeń 2012

PODSUMOWANIE 2011

Prze­łom roku skła­nia do pew­nych pod­su­mo­wań i pla­no­wa­nia celów na nowy rok.

W 2011 roku mia­ło miej­sce wie­le cie­ka­wych wyda­rzeń, w któ­rych uczest­ni­czył nasz chór.

W zeszłym roku wystę­po­wa­li­śmy łącz­nie 30 razy.

Były to przede wszyst­kim wystę­py w Gło­go­wie, m.in. pod­czas Dni Gło­go­wa, na inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej i na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu — Zamiej­sco­wym Ośrod­ku Dydak­tycz­nym w Gło­go­wie. Z oka­zji uro­czy­sto­ści beaty­fi­ka­cyj­nych Jana Paw­ła II wspól­nie z Gło­gow­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Lite­rac­kim i ucznia­mi Gim­na­zjum Nr 5 przy­go­to­wa­li­śmy kon­cert „San­to Sub­i­to”. Tra­dy­cyj­nie z oka­zji Bar­bór­ki zapew­ni­li­śmy opra­wę muzycz­ną mszy świę­tej odpra­wio­nej w inten­cji pra­cow­ni­ków KGHM Pol­ska Miedź S.A. Oddział Zakła­dy Gór­ni­cze “Rud­na”.

Wystę­po­wa­li­śmy tak­że w innych miej­sco­wo­ściach i regio­nach kra­ju. Kon­cer­to­wa­li­śmy w Lubi­nie i Wro­cła­wiu w ramach festi­wa­lu POLONIA CANTANS, na I Mię­dzy­rzec­kiej Uczcie Chó­rów Ama­tor­skich, a tak­że pod­czas IV Ogól­no­pol­skie­go Zlo­tu Chó­rów i Orkiestr w Liche­niu.

W czerw­cu wraz z naszy­mi rodzi­na­mi i przy­ja­ciół­mi wyje­cha­li­śmy na wyciecz­kę na Węgry, pod­czas któ­rej zwie­dzi­li­śmy m.in. Buda­peszt, Szen­ten­dre i Ester­gom.

War­to przy­po­mnieć, że nasza pani dyry­gent – pani Basia Walen­dzik w lutym 2011 roku zosta­ła wybra­na Oso­bo­wo­ścią Gło­go­wa Roku 2010 w ple­bi­scy­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Tygo­dnik Gło­gow­ski.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Będzie to już 27 rok dzia­łal­no­ści. Pla­nu­je­my kolej­ne kon­cer­ty i wystę­py (w tym w naj­bliż­szym cza­sie kon­cert kolęd i pasto­ra­łek), a naj­więk­szym wyzwa­niem będzie dla nas orga­ni­za­cja jubi­le­uszo­we­go V Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT, któ­ry odbę­dzie się w paź­dzier­ni­ku 2012 roku.

Już teraz zapra­sza­my na nasze kon­cer­ty 🙂