Miesiąc: grudzień 2011

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia pra­gnie­my zło­żyć Naszym Przy­ja­cio­łom, Sym­pa­ty­kom i Dobro­czyń­com ser­decz­ne życze­nia spo­ko­ju, rado­ści i miło­ści.

Niech ta Gwiazd­ka Betle­jem­ska, któ­ra wscho­dzi tuż po zmro­ku,
da Wam szczę­ście i pomyśl­ność, tak­że w nad­cho­dzą­cym Nowym Roku.

Zarząd i człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia chór BEATI CANTORES