Msza w intencji górników, 27 listopada 2011

27 listo­pa­da o godz. 12:30 chór Beati Can­to­res uświet­nił mszę św. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, któ­ra zosta­ła odpra­wio­na w inten­cji wszyst­kich pra­cow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści gór­ni­ków pra­cu­ją­cych w KGHM Pol­ska Miedź S.A. Oddział Zakła­dy Gór­ni­cze “Rud­na”.