Koncert “Pieśń i Słowo o Wolności”, 13 listopada 2011

W dniu 13 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert patrio­tycz­ny “Pieśń i Sło­wo o Wol­no­ści”.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli:

  • chór Beati Can­to­res, dyry­gent — Bar­ba­ra Walen­dzik
  • Domi­nik Mąko­sa — for­te­pian
  • Krzysz­tof Jeleń — recy­ta­cja
  • mło­dzież szkół śred­nich — recy­ta­cja

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­cer­tu byli Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res i Gmi­na Miej­ska Gło­gów. Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Pod­czas kon­cer­tu pan Lech Mąko­sa czło­nek nasze­go chó­ru został uho­no­ro­wa­ny odzna­cze­niem “Zasłu­żo­ny Dzia­łacz Kul­tu­ry” nada­nym przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

 Zdjęcia z koncertu

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny