Międzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich, 8 października br.

8 paź­dzier­ni­ka br. chór Beati Can­to­res wziął udział w I Mię­dzy­rzec­kiej Uczcie Chó­rów Ama­tor­skich.

Impre­za odby­ła się w Mię­dzy­rzec­kim Ośrod­ku Kul­tu­ry. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi byli MOK Mię­dzy­rzecz i PSM I st. w Mię­dzy­rze­czu.

Patro­nat nad impre­zą obję­li: Sena­tor RP Hen­ryk Maciej Woź­niak, Poseł na Sejm RP Bożen­na Bukie­wicz, poseł na Sejm RP Bogu­sław Won­tor, Sta­ro­sta Powia­tu Mię­dzy­rzec­kie­go i Bur­mistrz i Rada Miej­ska Mię­dzy­rze­cza.

Patro­ni medial­ni: TVP Gorzów Wiel­ko­pol­ski, Radio Zachód, Gaze­ta Lubu­ska, Gaze­ta Powia­to­wa.

Wię­cej infor­ma­cji TUTAJ.