Gaudeamus w głogowskiej PWSZ, 7 października br.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił inau­gu­ra­cję roku aka­de­mic­kie­go 2011/2012 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Uro­czy­stość uświet­ni­li goście — ks. biskup Ste­fan Reg­munt, posło­wie na Sejm — Ewa Drozd i Nor­bert Woj­na­row­ski, pre­zy­dent Gło­go­wa, sta­ro­sta powia­tu gło­gow­skie­go, rad­ni, samo­rzą­dow­cy z sąsied­nich gmin, przed­sta­wi­cie­le zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, ducho­wień­stwa, biz­ne­su, służb mun­du­ro­wych oraz dyrek­to­rzy gło­gow­skich szkół ponad­gim­na­zjal­nych.

 Zdjęcia z uroczystości

PWSZ Gło­gów