UWAGA — NABÓR

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res w Gło­go­wie ogła­sza nabór do wszyst­kich sek­cji gło­so­wych.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne – pra­gną­ce reali­zo­wać się w śpie­wie chó­ral­nym, zapra­sza­my na pró­by chó­ru w każ­dy ponie­dzia­łek i czwar­tek o godz. 19.00 w sal­ce nr 6 przy koście­le N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski os. Koper­nik.

Obec­nie chór przy­go­to­wu­je się do udzia­łu w Mię­dzy­rzec­kiej Uczcie Chó­rów Ama­tor­skich, a w per­spek­ty­wie są prze­wi­dzia­ne tak­że inne wyjaz­dy kra­jo­we, jak i zagra­nicz­ne.

Reper­tu­ar chó­ru obej­mu­je utwo­ry o tre­ści reli­gij­nej, świec­kiej, patrio­tycz­nej i roz­ryw­ko­wej.

Ser­decz­nie zapra­sza­my — Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Chó­ru 🙂