Miesiąc: październik 2011

Międzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich, 8 października br.

8 paź­dzier­ni­ka br. chór Beati Can­to­res wziął udział w I Mię­dzy­rzec­kiej Uczcie Chó­rów Ama­tor­skich.

Impre­za odby­ła się w Mię­dzy­rzec­kim Ośrod­ku Kul­tu­ry. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi byli MOK Mię­dzy­rzecz i PSM I st. w Mię­dzy­rze­czu.

Patro­nat nad impre­zą obję­li: Sena­tor RP Hen­ryk Maciej Woź­niak, Poseł na Sejm RP Bożen­na Bukie­wicz, poseł na Sejm RP Bogu­sław Won­tor, Sta­ro­sta Powia­tu Mię­dzy­rzec­kie­go i Bur­mistrz i Rada Miej­ska Mię­dzy­rze­cza.

Patro­ni medial­ni: TVP Gorzów Wiel­ko­pol­ski, Radio Zachód, Gaze­ta Lubu­ska, Gaze­ta Powia­to­wa.

Wię­cej infor­ma­cji TUTAJ.

Gaudeamus w głogowskiej PWSZ, 7 października br.

Chór Beati Can­to­res uświet­nił inau­gu­ra­cję roku aka­de­mic­kie­go 2011/2012 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Uro­czy­stość uświet­ni­li goście — ks. biskup Ste­fan Reg­munt, posło­wie na Sejm — Ewa Drozd i Nor­bert Woj­na­row­ski, pre­zy­dent Gło­go­wa, sta­ro­sta powia­tu gło­gow­skie­go, rad­ni, samo­rzą­dow­cy z sąsied­nich gmin, przed­sta­wi­cie­le zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, ducho­wień­stwa, biz­ne­su, służb mun­du­ro­wych oraz dyrek­to­rzy gło­gow­skich szkół ponad­gim­na­zjal­nych.

 Zdjęcia z uroczystości

PWSZ Gło­gów

UWAGA — NABÓR

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res w Gło­go­wie ogła­sza nabór do wszyst­kich sek­cji gło­so­wych.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne – pra­gną­ce reali­zo­wać się w śpie­wie chó­ral­nym, zapra­sza­my na pró­by chó­ru w każ­dy ponie­dzia­łek i czwar­tek o godz. 19.00 w sal­ce nr 6 przy koście­le N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski os. Koper­nik.

Obec­nie chór przy­go­to­wu­je się do udzia­łu w Mię­dzy­rzec­kiej Uczcie Chó­rów Ama­tor­skich, a w per­spek­ty­wie są prze­wi­dzia­ne tak­że inne wyjaz­dy kra­jo­we, jak i zagra­nicz­ne.

Reper­tu­ar chó­ru obej­mu­je utwo­ry o tre­ści reli­gij­nej, świec­kiej, patrio­tycz­nej i roz­ryw­ko­wej.

Ser­decz­nie zapra­sza­my — Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Chó­ru 🙂