Inauguracja roku akademickiego, 16 września br.

16 wrze­śnia br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą inau­gu­ra­cję roku aka­de­mic­kie­go 2011/2012 na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu — Zamiej­sco­wym Ośrod­ku Dydak­tycz­nym w Gło­go­wie.