Uroczystości odpustowe w Grodowcu, 10 września br.

W dniu 10 wrze­śnia br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stą mszę świę­tą odpu­sto­wą ku czci Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Gro­dow­cu.

W tym dniu zgod­nie z tra­dy­cją przy­by­ła tak­że Jubi­le­uszo­wa XXV Pie­sza Piel­grzym­ka Zie­mi Gło­gow­skiej.