Miesiąc: sierpień 2011

Polonia Cantans 2011, Lubin-Wrocław

Chór Beati Can­to­res wziął udział w kon­cer­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach festi­wa­lu POLONIA CANTANS 2011 we Wro­cła­wiu i Lubi­nie.

Idea POLONII CANTANS zro­dzi­ła się przed dwo­ma mie­sią­ca­mi w związ­ku z odby­wa­ją­cy­mi się w tym samym cza­sie XV Świa­to­wy­mi Igrzy­ska­mi Polo­nij­ny­mi. W festi­wa­lu udział wzię­li wybit­ni muzy­cy kla­sycz­ni tacy jak Kon­stan­ty Andrzej Kul­ka, Andrzej Wró­bel, Miro­sław Gąsie­niec oraz inni zna­ni arty­ści — Kari­na Kal­czyń­ska, LUMEN, czy Kape­la znad Bary­czy.

Orga­ni­za­to­rem festi­wa­lu była Fun­da­cja Pol­skie Gniaz­do.

Pod­czas kon­cer­tów wyko­na­no POP ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tów będą: chór Basi­li­ca Can­tans, chór Beati Can­to­res, Zespół Muzy­ki Sakral­nej LUMEN z Pozna­nia, Wro­cław­ska Orkie­stra Kame­ral­na oraz soli­ści.

Kon­cer­ty odby­ły się:

  • 6 sierp­nia (sobo­ta) w Lubi­nie, w koście­le Św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be,
  • 7 sierp­nia (nie­dzie­la) we Wro­cła­wiu, w koście­le NMP na Pia­sku.

Wię­cej infor­ma­cji TUTAJ.