Miesiąc: czerwiec 2011

Wycieczka na Węgry, 22–27 czerwca 2011r.

W dniach 22–27 czerw­ca br. człon­ko­wie chó­ru Beati Can­to­res uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do Buda­pesz­tu, Szen­ten­dre, Wysze­chra­du i Esz­ter­gom. W Buda­pesz­cie zwie­dzi­li­śmy m.in. Sta­re Mia­sto, Par­la­ment, podzi­wia­li­śmy pano­ra­mę mia­sta z Góry Gel­ler­ta oraz z per­spek­ty­wy Duna­ju. Jjed­no­cze­śnie, pod­czas zwie­dza­nia, dali­śmy kil­ka krót­kich, spon­ta­nicz­nych ple­ne­ro­wych kon­cer­tów.

W dro­dze powrot­nej odwie­dzi­li­śmy naj­więk­szy kościół na Węgrzech — bazy­li­kę w Esz­ter­gom, gdzie tak­że wyko­na­li­smy kil­ka utwo­rów, ku zasko­cze­niu innych osób zwie­dza­ją­cych świą­ty­nię.

Koncert “Muzyka jest modlitwą”, 18 czerwca br.

18 czerw­ca br. o godz. 19.00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert pn. “Muzy­ka jest modli­twą”. Chó­rzy­stom towa­rzy­szył pia­ni­sta — Domi­nik Mąko­sa.

Miło nam rów­nież poin­for­mo­wać, że pod­czas kon­cer­tu, przed­sta­wi­ciel Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr odzna­czył chór Beati Can­to­res Srebr­ną Odzna­ką PZCHiO, z oka­zji 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.