Miesiąc: maj 2011

IV Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr, 28 maja 2011

W sobo­tę 28 maja 2011 r. chór Beati Can­to­res wziął udział w IV Ogól­no­pol­skim Zlo­cie Chó­rów i Orkiestr w Liche­niu.

W zlo­cie uczest­ni­czy­ło bli­sko 5150 osób z ponad 170 chó­rów, zespo­łów i orkiestr z całe­go kra­ju.

Gło­gów repre­zen­to­wał tak­że chór Gau­dium z Gło­gow­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku.

Wię­cej infor­ma­cji -> klik­nij

Msza dziękczynna oraz koncert SANTO SUBITO, 23 maja 2011

23 maja 2011 r. o godz. 18.00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odby­ła się uro­czy­stość “Wiel­kie dzięk­czy­nie­nie miesz­kań­ców Zie­mi Gło­gow­skiej za dar beaty­fi­ka­cji Jana Paw­ła II”. Mszy św. prze­wod­ni­czył JE bp Ste­fan Reg­munt. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych nasze­go regio­nu, przed­sta­wi­cie­le zakła­dów pra­cy i insty­tu­cji oraz wszy­scy miesz­kań­cy gło­gow­skich deka­na­tów.

Uro­czy­stość uświet­ni­ły połą­czo­ne gło­gow­skie chó­ry — chór Beati Can­to­res, chór GUTW GAUDIUM oraz chór MAGNIFICAT.

Po mszy świę­tej odbył się kon­cert pt. SANTO SUBITO, w wyko­na­niu sto­wa­rzy­sze­nia Chór Beati Can­to­res, Gło­gow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Lite­rac­kie­go oraz mło­dzie­ży — uczniów Gim­na­zjum Nr 5 w Gło­go­wie.

 Zdjęcia z uroczystości i koncertu

Życieparafii.pl