Miesiąc: kwiecień 2011

Koncert SANTO SUBITO, 30 kwietnia 2011

W dniu 30 kwiet­nia 2011 r. o godz. 20.30, w przed­dzień beaty­fi­ka­cji Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka w Gło­go­wie odbył się kon­cert “San­to Sub­i­to”.

Orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia byli: Gło­gow­skie Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II, Gło­gow­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Lite­rac­kie oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res.

Chór Beati Can­to­res pod­czas kon­cer­tu zapre­zen­to­wał m.in. utwo­ry maryj­ne z towa­rzy­sze­niem akom­pa­nia­to­ra — pia­ni­sty Domi­ni­ka Mąko­sy.

 Zdjęcia z koncertu

Życieparafii.pl

Osobowość Głogowa 2010 roku wybrana !

Miło nam poin­for­mo­wać, że pani Bar­ba­ra Walen­dzik, dyry­gent­ka chó­ru Beati Can­to­res zosta­ła wybra­na Oso­bo­wo­ścią Gło­go­wa Roku 2010 w ple­bi­scy­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Tygo­dnik Gło­gow­ski.

Wraz z panią Bar­ba­rą aex equo na pierw­szym miej­scu zna­lazł się rów­nież ksiądz Marek Piet­kie­wicz, pro­boszcz para­fii w pod­gło­gow­skiej Bia­ło­łę­ce.