Koncert adwentowy; 19 grudnia 2010

19 grud­nia 2010 r. o godz. 17.00 w koście­le p.w. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się ostat­ni już kon­cert jubi­le­uszo­wy chó­ru Beati Can­to­res zaty­tu­ło­wa­ny “Zdro­waś bądź Mary­jo”.

W pro­gra­mie — zna­ne i mniej zna­ne pie­śni adwen­to­we, któ­re prze­pla­ta­ne były poezją nawią­zu­ją­cą do okre­su adwen­to­we­go w inter­pre­ta­cji Kry­sty­ny Syt­nik.

Kon­cert odbył się pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa pana Jana Zubow­skie­go.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny z budże­tu Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.