Miesiąc: grudzień 2010

JUBILEUSZ 25-lecia CHÓRU BEATI CANTORES

Zarząd oraz człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Chór Beati Can­to­res pra­gną zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze podzię­ko­wa­nia wszyst­kim dobro­czyń­com i spon­so­rom Chó­ru, za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia ist­nie­nia zespo­łu oraz wszyst­kim naszym sym­pa­ty­kom i słu­cha­czom za tak licz­ny udział w przy­go­to­wa­nych przez nas kon­cer­tach jubi­le­uszo­wych.

Dzię­ku­je­my za wspar­cie finan­so­we i orga­ni­za­cyj­ne panu Jano­wi Zubow­skie­mu, pre­zy­den­to­wi mia­sta Gło­go­wa, księ­dzu kano­ni­ko­wi Witol­do­wi Piet­scho­wi, pro­bosz­czo­wi para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, pani Ewie Drozd, posłan­ce na Sejm RP, pani Annie Brok, sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, a tak­że Pol­skie­mu Związ­ko­wi Chó­rów Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu na cze­le z panią Gra­ży­ną Roga­lą-Szcze­rek.

Dzię­ku­je­my tak­że wszyst­kim redak­cjom i pra­cow­ni­kom mediów lokal­nych, za zain­te­re­so­wa­nie i pro­mo­cję kon­cer­tów jubi­le­uszo­wych chó­ru Beati Can­to­res – Gaze­cie Lubu­skiej, Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu, tygo­dni­ko­wi Głos Gło­go­wa, Tele­wi­zji MASTER, radiu PLUS i radiu Elka, a tak­że Por­ta­lo­wi Zagłę­bia Mie­dzio­we­go miedziowe.pl oraz Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu glogow.info.pl.

Koncert adwentowy; 19 grudnia 2010

19 grud­nia 2010 r. o godz. 17.00 w koście­le p.w. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się ostat­ni już kon­cert jubi­le­uszo­wy chó­ru Beati Can­to­res zaty­tu­ło­wa­ny “Zdro­waś bądź Mary­jo”.

W pro­gra­mie — zna­ne i mniej zna­ne pie­śni adwen­to­we, któ­re prze­pla­ta­ne były poezją nawią­zu­ją­cą do okre­su adwen­to­we­go w inter­pre­ta­cji Kry­sty­ny Syt­nik.

Kon­cert odbył się pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa pana Jana Zubow­skie­go.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny z budże­tu Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.