Miesiąc: listopad 2010

POP-Oratorium w Hali Stulecia, 29 listopada 2010

W dniu 29 listo­pa­da 2010 r. chór Beati Can­to­res wystą­pił pod­czas kon­cer­tu dobro­czyn­ne­go “Dol­no­ślą­za­cy Poma­ga­ją Powo­dzia­nom”, któ­ry odbył się we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia.

Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­ne zosta­ło POP-Ora­to­rium “Miło­sier­dzie Boże” Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza z towa­rzy­sze­niem Zespo­łu Muzy­ki Sakral­nej LUMEN z Pozna­nia oraz Orkie­stry Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej z Jele­niej Góry. Gościem spe­cjal­nym kon­cer­tu był soli­sta Marek Bała­ta.

Ora­to­rium wyko­na­ne zosta­ło przez połą­czo­ne chó­ry z Wro­cła­wia i Dol­ne­go Ślą­ska, w tym : chór Basi­li­ca Can­tans, chór Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, chór Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­cze­go oraz chór Beati Can­to­res z Gło­go­wa.

Wię­cej infor­ma­cji nt. kon­cer­tu moż­na zna­leźc na stro­nie www.polskiegniazdo.pl

OBCHODY JUBILEUSZU 25-lecia CHÓRU BEATI CANTORES

W dniu 20 listo­pa­da 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­nik w Gło­go­wie odby­ły się głów­ne uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Jubi­le­uszu 25-lecia CHÓRU BEATI CANTORES.

Pro­gram uro­czy­sto­ści:

15:30

msza św. w inten­cji chó­rzy­stów, ich rodzin, przy­ja­ciół i wszyst­kich osób wspo­ma­ga­ją­cych dzia­łal­nośc Chó­ru,

16:30

kon­cert chó­ru Beati Can­to­res,

wrę­cze­nie odzna­czeń resor­to­wych,

wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości.

Zdję­cia z uro­czy­sto­ści:

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Por­tal regio­nu — miedziowe.pl

Mate­riał wideo — 25 lat chó­ru Beati Can­to­res, TV Master