Miesiąc: październik 2010

Wizyta przyjaciół z Langenhagen, 8–12 października 2010

W dniach 8–12 paź­dzier­ni­ka 2010 r. gościł w Gło­go­wie zespół Lan­gen­ha­ge­ner Sing­kre­is z Lan­gen­ha­gen koło Hano­we­ru.

Chór Beati Can­to­res już od kil­ku­na­stu lat utrzy­mu­je z chó­rem z Lan­gen­ha­gen przy­ja­ciel­skie kon­tak­ty. Kil­ka­krot­nie gości­li­śmy w Lan­gen­ha­gen. W ostat­nich dniach, goście z Nie­miec odwie­dzi­li nas w Gło­go­wie.

Pod­czas kil­ku­dnio­we­go poby­tu, człon­ko­wie Lan­gen­ha­ge­ner Sing­kre­is spo­tka­li się z pre­zy­den­tem Gło­go­wa, panem Janem Zubow­skim, zwie­dzi­li Gło­gów i Wro­cław oraz uświet­ni­li śpie­wem mszę świę­tą w nie­dziel­ne połu­dnie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Była to dosko­na­ła oka­zja do spo­tka­nia i wspól­ne­go bie­sia­do­wa­nia człon­ków chó­ru Beati Can­to­res z naszy­mi przy­ja­ciół­mi z Nie­miec.

IV Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2010, 9 października 2010

W dniu 9 paź­dzier­ni­ka 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka w Gło­go­wie odbył się IV Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT.

LAUREACI IV OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU CHÓRÓW

“SILESIA CANTAT”

GŁOGÓW 2010

 Jury IV Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT” Gło­gów 2010 w skła­dzie:

  • prof. Hele­na Toma­szek-Ple­wa – Dzie­kan Wydzia­łu Edu­ka­cji Muzycz­nej Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Lipiń­skie­go we Wro­cła­wiu — Prze­wod­ni­czą­ca Jury
  • dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek – Pre­zes Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go PZCHiO,
  • prof. Prze­my­sław Pał­ka – Pro­fe­sor Aka­de­mii Muzycz­nej im. I. J. Padew­skie­go w Pozna­niu, Dyrek­tor arty­stycz­ny Świa­to­we­go Festi­wa­lu Chó­rów Polo­nij­nych w Kosza­li­nie,
  • Bar­ba­ra Walen­dzik – Dyry­gent chó­rów gło­gow­skich „Beati Can­to­res” i „Gau­dium” — Sekre­tarz Jury

 po prze­słu­cha­niu 14 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

  •  w kate­go­rii chó­rów jed­no­rod­nych :

III miej­sce:

Chór Kame­ral­ny „VIVACE” Zespo­łu Szkół w Pamiąt­ko­wie pod dyrek­cją Urszu­li Grzę­dy

I miej­sce ex aequo:

Chór „CON BRIO” SM I ST. im. Gra­ży­ny Bace­wicz we Wro­cła­wiu pod dyrek­cją Mał­go­rza­ty Podziel­ny

oraz

Żeń­ski Chór Kame­ral­ny „CONCERTO GLACENSIS” z Kłodz­ka pod dyrek­cją Kata­rzy­ny Mąki

  • w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych:

III miej­sce ex aequo:

Zespół „EX GAUDIO CORDIS” z Lesz­na pod dyrek­cją Anny Śródy

oraz

Chór „HEMANTUS” z Mogil­na pod dyrek­cją Sła­wo­mi­ra Palu­cha

I miej­sce ex aequo:

Kłodz­ki Chór Mie­sza­ny „CONCERTO GLACENSIS” pod dyrek­cją Kata­rzy­ny Mąki

oraz

Zespół Kame­ral­ny „AMICI CANTI” z Buku pod dyrek­cją Lesz­ka Gór­ki

  •  w kate­go­rii chó­rów para­fial­nych:

II miej­sce:

Chór „CANTEMUS DOMINO” z Zie­lo­nej Góry pod dyrek­cją Macie­ja Ogar­ka

I miej­sce:

Chór „MAGNIFICAT” z Gło­go­wa pod dyrek­cją Lidii Sło­wiń­skiej

 
Jury posta­no­wi­ło tak­że przy­znać dwie nagro­dy indy­wi­du­al­ne:

Za wyko­na­nie par­tii solo­wej dla Wero­ni­ki Ogo­now­skiej z chó­ru „CON BRIO” SM I ST. im. Gra­ży­ny Bace­wicz we Wro­cła­wiu.

Za debiut dyry­genc­ki na Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu SILESIA CANTAT dla Lesz­ka Gór­ki, dyry­gen­ta Zespo­łu Kame­ral­ne­go „AMICI CANTI” z Buku.

 

Zdję­cia z Festi­wa­lu:

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Mate­riał fil­mo­wy Tele­wi­zji Master 

Mate­riał fil­mo­wy Tele­wi­zji Master — Hory­zon­ty kul­tu­ral­ne


W ramach Festi­wa­lu, jako wyda­rze­nie towa­rzy­szą­ce, w dniu 10 paź­dzier­ni­ka o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka odbył się RECITAL ORGANOWY, w wyko­na­niu Arne Hal­l­man­na z Lan­gen­ha­gen (Niem­cy).

IV Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2010, 9 października br.

Ser­decz­nie zpa­ra­sza­my chó­ry z całe­go kra­ju i z zagra­ni­cy do uczest­nic­twa w IV Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2010.

Festi­wal odbę­dzie się w dn. 9 paź­dzier­ni­ka 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat uczest­nic­twa w Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.

ZAPRASZAMY !