Miesiąc: wrzesień 2010

1000 lecie Głogowa, 19 września 2010

19 wrze­śnia 2010 r. o godz. 12.30 z oka­zji jubi­le­uszu 1000-lecia Mia­sta Gło­go­wa w gło­gow­skiej Kole­gia­cie zosta­ła odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem ks. Bisku­pa Ste­fa­na Reg­mun­ta.

Mszę uświet­nił chór Beati Can­to­res oraz Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi Gło­gów.

Chór BEATI CANTORES odznaczony, 9 września 2010

Chór Beati Can­to­res został uho­no­ro­wa­ny odzna­cze­niem “ZASŁUŻONY DLA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ”, któ­re przy­zna­wa­ne jest oso­bom świec­kim, szcze­gól­nie zaan­ga­żo­wa­nym w życie Kościo­ła. Chór Beati Can­to­res jest pierw­szym zespołem/grupą osób w histo­rii, któ­ra zosta­ła uho­no­ro­wa­na tym odzna­cze­niem.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia odzna­cze­nia odby­ła się 9 wrze­śnia 2010 r. w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim, w rocz­ni­cę poświę­ce­nia gorzow­skiej kate­dry.