Wycieczka do Czech, 15–18 lipca 2010

W dniach 15–18 lip­ca 2010 r. człon­ko­wie chó­ru Beati Can­to­res wyje­cha­li na wyciecz­kę do Czech. W cią­gu 4‑dniowego poby­tu na cze­skiej zie­mi odwie­dzi­li Skal­ne Mia­sto, Pra­gę i Libe­rec.

Pod­czas zwie­dza­nia, chór dał kil­ka “mini-kon­cer­tów” w nie­ty­po­wych i cie­ka­wych miej­scach — na scho­dach przed cze­skim Sena­tem w Pra­dze, w Skal­nym Mie­ście oraz w koście­le pw. Wnie­bo­wzię­cia Maryi Pan­ny w miej­sco­wo­ści Sta­ra Bole­slav, któ­ra jest głów­nym miej­scem piel­grzym­ko­wym Czech.

W Pra­dze chó­rzy­ści zwie­dzi­li m.in. Hrad­cza­ny, Sta­re Mia­sto, kate­drę św. Wita, spa­ce­ro­wa­li mostem św. Karo­la oraz podzi­wia­li sto­li­cę Czech z per­spek­ty­wy rze­ki, pły­wa­jąc stat­kiem wyciecz­ko­wym po Wełta­wie. Odwie­dzi­li tak­że muzeum cze­skie­go kom­po­zy­to­ra — Dwo­rza­ka.