V Koncert jubileuszowy — ZNANE I LUBIANE; 27 czerwca 2010

W dn. 27 czerw­ca 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski o godz. 17:00 odbył się V kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Pod­czas kon­cer­tu wysta­pi­li:

  • Chór Beati Can­to­res
  • Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment
  • Bar­ba­ra Walen­dzik — dyry­gent

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu — www.zycieparafii.pl