Miesiąc: czerwiec 2010

V Koncert jubileuszowy — ZNANE I LUBIANE; 27 czerwca 2010

W dn. 27 czerw­ca 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski o godz. 17:00 odbył się V kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Pod­czas kon­cer­tu wysta­pi­li:

  • Chór Beati Can­to­res
  • Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment
  • Bar­ba­ra Walen­dzik — dyry­gent

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu — www.zycieparafii.pl

Uroczysta Msza Święta na głogowskim rynku; 11 czerwca 2010

W dn. 11 czerw­ca 2010 r. na gło­gow­skim ryn­ku odby­ła się uro­czy­stość Aktu Intro­ni­za­cji Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa Kró­la kró­lów i Pana panów, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup Ste­fan Reg­munt.

Mszę uświet­ni­ły połą­czo­ne gło­gow­skie chó­ry, w tym Chór Beati Can­to­res.

Po uro­czy­sto­ści odbył się kon­cert pod­czas któ­re­go wystą­pi­li:

  • Zespół Muzy­ki Sakral­nej LUMEN pod dyrek­cją Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza oraz soli­ści,
  • Gło­gow­skie chó­ry:

- Gau­dium (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),

- Beati Can­to­res (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),

- Magni­fi­cat (dyr. Lidia Sło­twiń­ska),

- Lau­da­te Domi­num (dyr. Boże­na Lin­dec­ka).

Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­no m.in. frag­men­ty Psal­mów Dawi­da, Pie­śni Maryj­ne oraz frag­men­ty z POP-Ora­to­rium. Wszyst­kie utwo­ry zosta­ły skom­po­no­wa­ne przez Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza.

 

Zdję­cia z uro­czy­sto­ści:

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Życie para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie