IV Koncert jubileuszowy — AVE MARIA; 23 maja 2010

W dn. 23 maja 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odbył się IV kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Pod­czas kon­cer­tu pt. AVE MARIA chó­rzy­ści wraz z zapro­szo­ny­mi gość­mi, zapre­zen­to­wa­li naj­pięk­niej­sze utwo­ry maryj­ne.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli:

  • Chór Beati Can­to­res
  • Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment
  • Kry­sty­na Syt­nik — recy­ta­cje
  • Bar­ba­ra Walen­dzik — dyry­gent

 

Zdję­cia z kon­cer­tu na stro­nie www.zyciaparafii.pl