Koncert jubileuszowy; 8 maja 2010

W dn. 8 maja 2010 r. o godz. 18.30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odby­ła się msza świę­ta z oka­zji 30-lecia ruchu rodzi­ców na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych oraz 15-lecia Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej „Arka”.

Po mszy świę­tej odbył się kon­cert, pod­czas któ­re­go wystą­pi­li:

  • Paweł Pecu­szok, tenor
  • Bar­ba­ra Sokol­nic­ka, for­te­pian
  • Chór Beati Can­to­res
  • Bar­ba­ra Walen­dzik, dyry­gent

W pro­gra­mie arty­ści zapre­zen­to­wa­li utwo­ry kom­po­zy­to­rów: J. S. Bach, G. F. Hän­del, F. Cilea, G. Bizet, W. A. Mozart, F. Schu­bert, S. Car­dil­lo, E. de Cur­tis.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia było Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem  Umy­sło­wym Koło w Gło­go­wie.