Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Odpust parafialny; 3 maja 2010

W dniu 3 maja 2010 r. chór Beati Can­to­res wraz z wro­cław­skim chó­rem Can­ti­le­na, pod dyrek­cją p. Artu­ra Wró­bla uświet­nił uro­czy­stą mszę świę­tą, któ­ra zosta­ła odpra­wio­na w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Msza świę­ta zosta­ła odpra­wio­na z oka­zji 219 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz odpu­stu para­fial­ne­go, gdyż wła­śnie w dniu 3 maja obcho­dzo­na jest uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, patron­ki naszej para­fii.