Uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku, 18 kwietnia 2010

Żałoba

W dn. 18 kwiet­nia 2010 r. o godz. 12.30 chór Beati Can­to­res wziął udział w żałob­nej mszy świę­tej w inten­cji Ofiar kata­stro­fy w Smo­leń­sku oraz ich rodzin i naj­bliż­szych, któ­ra odby­ła się w gło­gow­skiej Kole­gia­cie.

Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mszy byli: Sta­ro­stwo Powia­to­we w Gło­go­wie oraz KGHM Pol­ska Miedź S.A. Oddział Huta Mie­dzi “Gło­gów”.