Uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku, 14 kwietnia 2010

Żałoba

W dn. 14 kwiet­nia 2010 r. o godz. 18.30 chór Beati Can­to­res wziął udział w  patrio­tycz­no-żałob­nej uro­czy­stej mszy świę­tej w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, poświę­co­nej pamię­ci Ofiar tra­gicz­ne­go wypad­ku w Smo­leń­sku.