70 rocznica zbrodni katyńskiej, 8 kwietnia br.

W dn. 8 kwiet­nia br. chór Beati Can­to­res uświet­ni uro­czy­stą mszę św., któ­ra zosta­nie odpra­wio­na w gło­gow­skiej kole­gia­cie z oka­zji 70 rocz­ni­cy zbrod­ni katyń­skiej.