Startujemy

Po rocz­nej prze­rwie, stro­na chó­ru Beati Can­to­res rusza na nowo. Zapra­sza­my wszyst­kich do jej odwie­dza­nia.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res obcho­dzi wła­śnie swój jubi­le­usz. W paź­dzier­ni­ku 2010 roku minie dokład­nie 25 lat od momen­tu kie­dy po raz pierw­szy spo­tka­li­śmy się na pró­bie.

W naj­bliż­szym cza­sie poin­for­mu­je­my o wszyst­kich kon­cer­tach i wyda­rze­niach, któ­re odby­wać się będą w ramach obcho­dów jubi­le­uszu.