III Koncert jubileuszowy — kolędy i pastorałki

W dn. 27 grud­nia 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odbył się III kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem, chó­rzy­ści zapre­zen­to­wa­li słu­cha­czom naj­pięk­niej­sze kolę­dy Pol­skie i zagra­nicz­ne. Chó­ro­wi na pia­ni­nie akom­pa­nio­wał Domi­nik Mąko­sa. 

Frag­ment kon­cer­tu — miedziowe.tv

Koncert-KolędyKoncert-Kolędy